شناسه مشتری معتبر نمی باشد

اگر هنگام معامله با مشکل معتبر نبودن شناسه مشتری رو به رو شده اید، لطفا فرم زیر را پر کنید. همکاران ما خیلی سریع نسبت به رفع این مشکل اقدام می‌کنند.